Kệ Kho

kệ kho hàng,thiết kế kệ kho

Kệ kho có tên nước ngoài là Warehouse shelves,warehouse shelving,warehouse racking chứa hàng trong kho công nghiệp,kho đông lạnh,kho vật tư,kho nguyên liệu thực phẩm